• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
  • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

Add new comment

மதுரையில் 286 போலீசார் இடமாற்றம்

மதுரை: மதுரையில் நகரில் ஒரே பிரிவு, ஒரே ஸ்டேஷனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காவல்துறையினர் பணியாற்றி வந்தனர். அவர்கள் குறித்த கணக்கெடுப்பு கடந்த ஒருவாரமாக நடந்தது வருகிறது. இதில் 286 எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கள், ஏட்டுக்களை வௌ;வேறு ஸ்டேஷன்களுக்கு இடமாற்றி காவல்துறை ஆணையர் திரு.சைலேஷ்குமார் யாதவ் உத்தரவிட்டார்.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

PHP code

  • You may post PHP code. You should include <?php ?> tags.

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$D6HipW1O3mtZBkWWBYqHa5/Zygj0CGs4X0QRwjD5958uSv/mij59