• போலீஸ் நியூஸ் பிளஸ் இணையதளத்திற்கு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
  • இந்த இணையதளம் தமிழக காவல்துறைக்கு எங்கள் சமர்ப்பணம். 
  • இந்திய ஊடக பத்திரிக்கையாளர்கள் சங்கம்.

police poem

அடிப்படை ஊழியர் என பொய் சொல்லாதே... அடிப்பட்ட ஊழியர் என...போய் சொல்... ஆம்பூரில்...

அடிப்படை ஊழியர் என பொய் சொல்லாதே...
அடிப்பட்ட ஊழியர் என...போய் சொல்...
ஆம்பூரில்...
 
அடிமட்ட ஊழியர் என பொய் சொல்லதே...
அடிமை ஊழியர் என மெய் சொல்...

தெரியுமா உங்களுக்கு..

தெரியுமா உங்களுக்கு
நாங்கள் "

எங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டு தர்மம் செய் என்றார்கள்...

எங்கள் கைகள் கட்டப்பட்டு
தர்மம் செய் என்றார்கள்...
எங்கள் கண்கள் மூடப்பட்டு
உலகத்தை பார் என்றார்கள்...

அரசுக்கு வருமானம் இல்லாத துறை எங்களுடையது...

வறுமை
அரசுக்கு வருமானம் இல்லாத துறை எங்களுடையது...

புத்தகம் வாசித்தல், புதுமையை சுவாதித்தல்!

புத்தகம் வாசித்தல், நாட்டின் பொதுமறை
    புதுமையை சுவாதித்தல், புதுப் பொலிவின் நிறை
வாசித்து அனுபவிப்பது, மனதின் இன்ப நிலை
    விவாதித்து அணுகுவது, புதுமையான கலை
வாசித்தல், ஒழுக்கத்தைப் போதிக்கும் முறை
    வாசிக்கும் பழக்கத்தால், நீங்கும் மனக் குறை!

வாசித்தல், தமிழ் வளரும், வாழ்த்தும் துறை
    போதித்தல், உமிழ்நீரும் உயிரான முறை
புத்தகம் வாசித்தல், ஒரு உயிரான கலை
    புதுமையைப் புகுத்தினால், உயர்வான நிலை
பொழுது போக்குவதற்கும், ஒரு அரிய கலை
    பொல்லாங்கு சொல்லாதது, உயரிய நிலை!

This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. AvailabilityInjection buy real viagra professional online Why Buy Generic Viagra Online Revatio : 10 mg in 12.

$S$Dz4LqoAV53bUTZlVHxRVC1G/on5YiwtCszVOjqMNNL.p5KFRV4Zd